1991-1995 - Van Ambachtsschool tot O.R.S Lek en Linge

Ga naar de inhoud

1991-1995

Da Vinci S.G. 1985-1995
1991

De getuigschriften van de Basisvorming werden dit jaar uitgereikt door de onderwijsspecialist dhr. Fransen van de V.V.D in de Tweede Kamer. In zijn speech roemde hij het ingenieuze onderwijssysteem van Da Vinci. Tevens had hij grote bewondering voor hetgeen het personeel de laatste jaren had opgebouwd.
De heer J. Fransen was rechtstreeks vanuit de Kamerdebatten naar Culemborg gekomen. Het laatste nieuws was dat de Wetswijziging Basisvorming/ Voorbereidend Beroepsonderwijs door de kamer was aangenomen, waarmee duidelijk werd, dat de door ons ontwikkelde structuur van 3 jaar Basisvorming met daarop het naadloos aansluitende 2-jarige Primair Beroepsonderwijs, het niet had gehaald. Maar er was kennelijk méér voor nodig om de feestelijke stemming van een diploma-uitreiking te bederven.
Na de grote vakantie werd de draad weer opgenomen om op de nieuwe situatie in te spelen. In oktober verscheen de discussienota "Bij nader inzien", in een poging om de trein (onze school!) op een nieuw spoor te zetten. De nota deed veel stof opwaaien, zodat de voorstellen werden herzien.

Omdat per 31 december de heer M.C. Louman, die ruim elf jaar het bestuur vertegenwoordigd, waarvan de laatste twee jaar in de functie van voorzitter, aftredend was, zorgde hij deze laatste maand voor bestuursopvolging. De samenstelling van het Dagelijks Bestuur werd als volgt:

1e voorzitter       De heer R. de Blank
secretaris            De heer G. Riper
penningmeester  De heer J.L.A. Nollet
2e voorzitter        Mevr. A. van Eck-Boon


De 'cijferkaart' van Da Vinci

Ter ondersteuning van een uitgebreid project over Culemborg brachten leerlingen uit de brugklas begin maart, o.l.v. de heer R. van de Velde, voor het zesde achtereenvolgende jaar, bezoeken aan het stadhuis, Barbarakerk en het Elisabeth Weeshuis. Als afsluiting volgde ook nog een fietstocht vol bezienswaardigheden in de nabije omgeving van Culemborg.
Het introductieprogramma van de tweede klassen bestond dit jaar uit een excursie naar het fietsenmuseum in Nijmegen en een vaartocht op de Waal.
De derde klassen brachten dit jaar o.l.v. de heer F. Wammes weer een bezoek aan Berlijn. Als klap op de vuurpijl maakten zij de toekenning van Berlijn als hoofdstad van Duitsland, met de gepaard gaande vreugde-uitbarstingen, ook nog mee!

De personeelsvereniging organiseerde op 28 juni de afsluiting van het schooljaar in Loosdrecht. In de stromende regen kon 's morgens gezeild worden. In de namiddag  was er in de omgeving een prachtige fietsroute uitgezet.
1992

Voor alle scholen in het Voortgezet onderwijs werd dit jaar gekenmerkt als een onrustig jaar. Dat gold vooral voor de schoolvormen die steevast in de positie van "lagere' werden gedrukt. Vermoedelijk om de andere wat meer glans te geven. Een naamsverandering bleek niet te werken, als tegelijkertijd de ondergeschoven vormen beleidsmatig werden uitgehold ten behoeve van de "hogere'. Je zou zoiets positieve discriminatie kunnen noemen. Factoren zoals o.a. Formatie Budget Systeem, een nieuw financieringssysteem, een nieuwe structuur en lessentabellen, schaalvergroting met fusiedruk, sterk dalende leerlingenaantallen bij het Voorbereidend Beroepsonderwijs, zorgden voor veel onrust op de 'werkvloer'.

Met ingang van 1 augustus ging de nieuwe afdeling Transport en Logistiek van start. Vanaf het derde leerjaar konden leerlingen zich gericht gaan voorbereiden op een toekomstige betrekking als chauffeur, kraanmachinist, vorkheftruckchauffeur en logistiekmedewerker.

De opleiding kwam tot stand op initiatief van bedrijven in de vervoerssector. De heer R. de Blank, algemeen secretaris van de Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven en tevens voorzitter van het Da Vinci-schoolbestuur, gold als de man die de opleiding had bedacht.' Er bestaat geen LBO-opleiding, die mensen voorbereidt op een toekomst in de vervoerssector, terwijl bedrijven kampen met personeelstekort en er geen vakbekwame mensen beschikbaar zijn'.
Tweeëntwintig scholen in Nederland mochten met de opleiding starten. Ze werden na strenge selectie geselecteerd. Normen waren ondermeer de kwaliteit van de school en de animo bij het docententeam. De opleiding gold voorlopig als differentiatie op de studierichting Motorvoertuigentechniek.

Schade werd aangericht door de opgelegde verplichting door het Ministerie om het Dubbelproject Basisvorming/Primair Beroepsonderwijs om te bouwen naar de nieuwe wetgeving Basisvorming nieuwe stijl en het Voorbereidend Beroepsonderwijs (VBO).
Als kerstpresentje ontving Da Vinci een bedankbrief van Staatssecretaris Drs. J. Wallage voor bewezen diensten. Tevens werd de school succes gewenst bij de omzetting van een Dubbelprojectschool naar een gewone school voor Voortgezet onderwijs.

Inspecteur van het VO/LBO, Drs. K.M.P. Magusin, nam per 1 april afscheid  i.v.m. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij werd opgevolgd door de heer J.Romkes.

Zie hieronder foto's van de afd. Motorvoertuigentechniek van dhr. Janse en dhr.Van Oort
Op 26 maart werd een promotiemiddag en -avond georganiseerd om de beroepsopleidingen eens extra in het zonnetje te zetten.

De derde klassen gingen dit jaar voor hun jaarlijkse excursie o.l.v. dhr. A. Janssen en mevr. H. Jansen naar Londen.


Zie hier foto's van de afd. Verzorging in het noodlokaal:
Ten gevolge van het afnemend aantal leerlingen in de sector Verzorging (LHNO), gekoppeld aan de nieuwe Wetgeving, waren er geen lessen naaldvakken meer voor mevrouw A.E.Runia-de Boer, waardoor voor haar ontslag per 1 augustus 1993 volgde. Er volgde op 2 juli een heus afscheidsfeest, waarbij op ludieke wijze de modebeelden in beeld werden gebracht die zij in haar 19-jarig dienstverband op de school had meegemaakt. Dit gebeurde door een modeshow, die voor de verandering eens door mannelijke collega's werd verzorgd.

De "plenaire vergadering" aan het einde van het schooljaar stond natuurlijk in het teken van Transport en Logistiek. In het kader hiervan bracht het personeel op 26 juni 's morgens een bezoek aan het Gemeentelijk Havenbedrijf in Rotterdam. Na o.a. een rondvaart door de haven, werd 's middags koers gezet naar de Biesbos. Hier kon men gaan kanoën, roeien of de motorboot nemen. De dag werd afgesloten met een diner in Zuilichem.1993


Directeur S. Kools schreef zijn, inmiddels beroemd geworden, laatste "karakterschets". Door omstandigheden gaf hij een samenvatting van anderhalf jaar (uniek!) Da Vinci. Doordat de inhoud ervan telkens weer actueel is, is het zinvol het hier onverkort weer te geven:            

KARAKTERSCHETS 1993/1994

"Het kunstwerk op het terrein van de school wordt door velen "De Spoed" genoemd. Op zich is dat niet zo slecht gevonden. De vorm van het kunstwerk verwijst onmiskenbaar naar een stukje schroefdraad, dat sterk is uitvergroot.
De gedachte achter het kunstwerk is echter ruimer bedoeld. Het is het symbool van de verandering, de "Panta rhei" (Alles stroomt, alles is in wording).
1993-1994 laat zich karakteriseren door grote veranderingen bij het voortgezet onderwijs en dus ook bij onze school. De teloorgang van het lager beroepsonderwijs baart grote zorgen, maar de geschiedenis leert, dat er altijd hoop is. Voorspoed, tegenspoed. Voortkabbelen tot er iets ernstigs gebeurt, waardoor mensen weer "bij de tijd" raken. De natuur laat zich niet dwingen. Het goede komt, weliswaar in een andere vorm, steeds weer terug. Hoewel we weten dat "de mens" erg ver kan gaan bij het uitroeien van culturen, diersoorten en onvervangbare zaken.
De Da Vinci-cultuur van onze school wordt door insiders als waardevol gezien. Vooral voor jeugdigen, die hun brood gaan verdienen met manuele vaardigheden. Anderen begrijpen dat niet altijd. Dat komt omdat begrip ook te maken heeft met willen. Als je iets wil begrijpen moet je er iets voor doen. Je moet het willen grijpen. Dat is een wilshandeling. Een schoolleider kan eindeloos over de verworvenheden van het lager beroepsonderwijs prediken, maar als men niet wil begrijpen, houdt het op. Dan moet er eerst plotseling een ramp gebeuren. Maar het probleem is dat de ramp zich heel langzaam in de samenleving voltrekt. Desalniettemin blijft de hoop bestaan. Want mensen veranderen óók. Geleidelijk en langzaam, maar niet veel............ "

In januari 1993 organiseerde de mentor van 5PD (Detailhandel), mevr. G. van Eck, een werkweek naar Zandvoort. Met o.a. bedrijfsbezoeken aan Schiphol-afdeling Tax Free, Willemsen-Postorderbedrijf in Hillegom, World Fashion Center in Amsterdam, Sony in Badhoevedorp, Albert Heijn de Pilot Store in Zaandam, Bloemenveiling in Aalsmeer en een opname van een uitzending van Ursul de Geer in de studio's van Joop van de Ende.
In 1993 bracht het derde leerjaar o.l.v. de lerares Frans, mevr. A. van Gendt, weer een bezoek aan Parijs. Hierbij werd tevens het populaire "Euro-Disney" niet vergeten.

Voor de afwisseling bracht het derde leerjaar in 1993 een meerdaags bezoek aan Berlijn. Hier was de leraar Duits, de heer F. Wammes, weer de gids.
Op 30 juni 1993 werden de BAVO-getuigschriften uitgereikt.De school had voor deze gelegenheid wel een heel bijzondere gast uitgenodigd. Het was de oud-staatssecretaris van Onderwijs, mevr. Ginjaar-Maas. Na een korte speech reikte zij, samen met de adjunct-directeur de heer D. van Versendaal, de getuigschriften uit. Mevrouw Ginjaar-Maas had voor elke leerling, gelet op de prestaties, een toepasselijk woord.


v.l.n.r. dhr. Haneveer, dhr. Van Maastrigt, dhr. Van de Velde en mevr. Van Gendt mochten in een strandtentje na een excursie in Leiden even bijkomen van de vermoeienissen

De leerlingen uit het brugjaar gingen voor het vierde achtereenvolgende jaar, onder bezielende leiding van de heren Haneveer en Van Maastrigt,  naar het museum van Oudheden in Leiden. Na een zwaar, maar interessant, programma mochten ze daarna uitwaaien op de Wassenaarse Slag.

Personeelsuitje in Lelystad v.l.n.r.  H. Boon, T. Reumer, F. Wammes, A. de Wit, S. Heun, E. Schouwenaar, T. Jansen en H. v.d. Pluijm

Het gehele personeel bracht op 1 juli 1993 's morgens een uitgebreid bezoek aan het V.O.C.-schip de "Batavia" te Lelystad. Na een kort oponthoud in de vestingstad Naarden, werd 's middags koers gezet naar Amsterdam. Hier kon men kiezen uit een stadswandeling of waterfietsen door de grachten.

In de loop van het jaar besprak de inspecteur, de heer J.Romkes, verschillende onderwijszaken met de directie. Bij zijn bezoek in oktober 1993 stelde hij zijn opvolger, de heer drs. A. Goedvolk, voor. Met ingang van 1 januari 1994 was het toezicht op onze school officieel aan hem opgedragen.


Klik hier voor de Kersttoespraak 1993 van S. Kools over de zorgelijke situatie van de school.


v.l.n.r. dhr. Geheniau, dhr. Mulders en dhr. Van Antwerpen

1994

Op 4 januari 1994 bereikte de school het droevige bericht dat wiskundeleraar de heer E. Geheniau, na een langdurig ziekbed, was overleden.

Hariët Jansen en Theo Neet organiseerden op 15 april een Indisch/Chinese avond, die door Daan Janse werd ingeleid met een videofilm over zijn vakantie inThailand.

Begin juli 1994 stond er voor het personeel een dagje Hattum op het programma. Hier kon men in het Bakkerijmuseum zijn eigen gemaakte broodje bruin bakken.'s Middags viel de fiets- en puzzelwandeltocht  in het water, waardoor velen een genoeglijke tijd doorbrachten in een café. Een barbecue sloot deze dag af. Op de laatste schooldag werd afscheid genomen van de volgende collega's:
Van het O.O.P.: N. Stoof, L. de Waard, C. Wijdieks, B. Zijlstra, R. Zondag.
Van het O.P.: S. Heun, F. van Schutterhoef, R. Jaski, J. van Eerden, V. van Oppenraaij, E. Visser.

Na een langdurige ziekte overleed op 17 december 1994 oud-docent meubelmaken G. de Vries. Hij werd onder grote belangstelling van oud-collega's op 21 december in Nieuwegein gecremeerd.
Opvallend is dat het leerlingenaantal bij de fusie op 31 juli 1995 weer even hoog bleek te zijn als in 1970

Dit schooljaar stond voor het grootste deel in het teken van de voorbereiding van de fusie van Da Vinci Scholengemeenschap met ORS Lek en Linge.
In juli 1994, juist voor de zomervakantie, was door het personeel in eerste instantie voor een andere optie gekozen (het zgn. 'Da Vinci-gevoel'), maar in een vervolgvergadering werd het gevoel overschaduwd door de harde werkelijkheid van de cijfers. Het leerlingenaantal was tanende, de prognose was al een keer naar beneden bijgesteld en de financiën, die aan de hand van het aantal leerlingen, beschikbaar kwam, waren niet toereikend genoeg om alle afdelingen van de school op den lange duur in stand te houden. De vrees voor een negatieve spiraal (een afdeling opheffen, daardoor weer minder leerlingen, dus maar weer een afdeling opheffen, daardoor....) leek uitermate realistisch.

Los van de interne ontwikkelingen en gevoelens, bleek er extern een beweging te zijn die een herschikking van het voortgezet onderwijs in Culemborg wilde stimuleren. Van de vier bestaande scholen voor VO, moesten twee zgn. brede scholengemeenschappen worden geconstrueerd. Bijkomende moeilijkheid was dat de vier scholen ieder een eigen identiteit hadden. Het KWC was protestants-christelijk, Lek en Linge was openbaar, De Brug was Rooms-katholiek en Da Vinci was Neutraal Bijzonder.
Een samenwerking tussen de "confessionelen" leek voor de hand te liggen, zo ook een samenwerking tussen de "niet-confessionelen" identiteiten. Pikant detail was echter dat het KWC en de Brug bij elkaar niet voldoende mogelijkheden hadden om 'breed' te worden. Lek en Linge en Da Vinci hadden die mogelijkheden wel ruimschoots in huis.

1995

Zoals reeds door de toenmalige directeur Simon Kools was voorspeld in zijn laatste kersttoespraak, moest Da Vinci opgedeeld worden tussen de twee nieuw te vormen scholengemeenschappen. Praktisch betekende dit dat de afdeling Verzorging toegevoegd zou worden aan de combinatie KWC/De Brug. Er werden de nodige stappen ondernomen om het fusieproces in gang te zetten. Er werden offertes aangevraagd bij externe adviseurs, er werd een organisatieschema opgesteld met daarin de plaats van een Bestuurlijke Coördinatiegroep, een stuurgroep en een aantal werkgroepen. De gezamenlijke besturen kwamen naar buiten met een zgn. fusiebulletin. En daar begonnen de moeilijkheden.
Door een verkeerde interpretatie van de status van dit fusiebulletin ontstond er een vertrouwenskwestie tussen een gedeelte van het bestuur en een groot deel van het personeel. Deze kwestie leidde tot een bestuurscrisis op de Da Vinci Scholengemeenschap. Omdat deze crisis eerst opgelost moest worden, kwam het fusieproces stil te liggen voordat het goed en wel was opgestart. Het duurde enkele weken voordat Da Vinci weer klaar was voor de 'strijd'. De burgemeester van Culemborg speelde een belangrijke rol bij het weer tot elkaar brengen van Lek en Linge en Da Vinci-scholengemeenschap. Zo werd het gewraakte fusiebulletin op belangrijke punten aangepast, maar kon toch niet voorkomen worden dat een heikel punt, namelijk het onderwijssysteem van L&L, het uitgangspunt moest worden voor de nieuw te vormen schoolgemeenschap.

De volgende onverwachte moeilijkheid die genomen moest worden, was de directiestructuur. Die was, uiteindelijk, vastgesteld in onderhandelingen waarbij qua zetelverdeling beide scholen iets hadden ingeleverd. Het grote struikelpunt was de personele invulling. Voor de directie van de Da Vinci werd de volgorde van afvloeiing niet gehanteerd bij de verdeling van zetels binnen de directie. Dit tot grote verbazing van het Da Vinci-kamp. De motivatie voor deze manoeuvre is tot op heden niet duidelijk geworden. De nasleep van dit gebeuren wierp een tweede schaduw over het fusieproces.

De werkgroepen werden vervolgens in pariteit bemenst en de onderhandelingen konden beginnen. Slechts onderbroken door evacuatieperikelen kwamen deze werkgroepen ieder met een rapport, dat na aanvullingen door de stuurgroep werd aangenomen door de beide besturen en medezeggenschapsraden.  
Da Vinci had, na de bestuurcrisis, alle moeite gedaan om een herhaling van zoiets te voorkomen en intern was er de IFOG (interne fusie overleg groep) in het leven geroepen. Deze groep bestond uit vertegenwoordigers van het bestuur, directie en MR. Bovendien zaten alle MR-personeelsleden in de werkgroepen zodat in deze wekelijkse bijeenkomsten iedereen bijgepraat kon worden. De algemene conclusie bij het uiteindelijke Stuurgroep-advies was dat dit een solide basis zou zijn om de fusievoornemens om te zetten in daadwerkelijk samengaan.

Nadat deze beslissing officieel bekrachtigd werd door de Gemeenteraad van Culemborg, het Bestuur van Da Vinci en de goedkeuring genoot van beide Medezeggenschapsraden volgde eind mei de eerste kennismaking in elkaars gebouwen. De sfeer was uitstekend en de middag werd besloten met een borrel in de locatie Multaltulilaan.
Het ijs was gebroken en begin juni 1995 volgde een nadere kennismaking met de diverse vakgroepen onderling. Vakwerkplannen en methodes moesten o.a. op elkaar worden afgestemd. Ook de administratieve inschuifoperatie kostte veel werk. Het rooster 1995-1996 had ook veel tijd en aandacht nodig om een juiste aansluiting van de beide locaties op elkaar te vinden.
Veel werk zou er echter door alle personeelsleden verzet moeten worden, om 'Lek en Linge' tot een goede schoolgemeenschap te maken.

Ook al verdween het logo van Da Vinci, een ieder zal, als men goed kijkt, in het logo van Lek en Linge er nog iets van terugvinden. (ontwerp van H. Boon)

In deze hectische maanden werd en passant nog afscheid genomen van de directeur de heer S. Kools. Al twee jaar van tevoren had de heer Kools al aangegeven in maart 1995 gebruik te gaan maken van de VUT-regeling. Wie de laatste 20 jaar van deze school heeft doorgenomen, weet ondertussen welke stempel hij op de school heeft gedrukt. In deze jaren liep er een rode draad door zijn werk: zorg voor de leerlingen en zorg voor het personeel. De algemene doelstellingen zijn in deze periode bereikt, maar de geschiedenis zal zich ook hier herhalen en het personeel van de school zal de komende 20 jaar weer hard moeten werken aan dezelfde doelstellingen.

Klik hier voor een krantenartikel uit het Extra Nieuws over het afscheid van directeur S. Kools
Klik hier voor een krantenartikel in de CC over het afscheid van directeur S. Kools

De heer J. Berendse nam tot aan l augustus 1995 zolang de functie van zijn voorganger over.
Zie hieronder foto's van de afscheidsreceptie van dhr. Kools:
Op 19 mei organiseerde de personeelsvereniging  een 'Indonesische avond' waar Daan Janse met  een video-opname en Pieter Stoel met dia’s een geslaagde voorstelling gaven over hun reis door Indonesië. Tussen de presentaties door was er een rijsttafel.
In juni kwam de laatste editie uit van de "Intercom". Met dit (intern) mededelingenblad heeft de heer Henk Boon op eigen initiatief, en soms met medewerking van 'gastschrijvers', jarenlang het personeel én begunstigers van de personeelvereniging van het wel en wee op Da Vinci op de hoogte gehouden.
      
De laatste "plenaire vergadering" onder auspiciën van de Personeelsvereniging vond plaats op 13 juli 1995 o.a. in de kop van Overijssel. In Giethoorn werd eerst een bezoek gebracht aan het natuurcentrum en de eendenkooi. Hierna kon men kiezen uit (zeil-)punteren, kanoën, fietsen of wandelen door dit mooie dorpje.
's Avonds werd er afscheid genomen van "Da Vinci" met bestuur, personeel (met partners!) en begunstigers op een partyboot in Harderwijk. Tevens werd de heer Leeuwis in het zonnetje gezet vanwege het feit dat hij 25 jaar aan de school verbonden was. Diverse sprekers roemden hem in hun speech voor zijn inzet voor o.a. het opzetten van de schoolkrant, bibliotheek en mediatheek.

Voor het laatst in de geschiedenis van Da Vinci volgde op 14 juli het afscheid van de personeelsleden. Ook werden het 25-jarig jubileum van Hans Leeuwis en de 12½-jarige jubilea van Anneke Bosch-van Gasteren en Helma Jägers-van Deventer gevierd en op onnavolgbare wijze door Ad Haneveer becommentarieerd.


Lokaal 1.04 van Dhr. Van de Velde, dat hij nu achter moest laten.

Voor drie personeelsleden waren de gevolgen van de fusie nog veel ingrijpender. E. van Dijk, L. van de Koppel en G. Meenhorst, gingen als gevolg van de herschikking over naar het K.W.C./ De Brug. De volgende collega's gingen definitief naar de vestiging van Lek en Linge aan de Multaltulilaan: A. Kaput,  R. van de Velde, F. Wammes, E. Sengers en M. van Klei.

En vervolgens prijkte de nieuwe naam O.R.S. Lek en Linge aan de gevel..........

Terug naar de inhoud