1956-1960 - Van Ambachtsschool tot O.R.S Lek en Linge

Ga naar de inhoud

1956-1960

Technische school voor C'borg e.o. 1956-1969

1956

Voor het eerst sinds het 10-jarig bestaan van de school steeg het leerlingenaantal tot ruim 200 (dagschool 199 plus ééndagscursus 25). 'Het gebouw is nu echt veel te klein geworden'.
Het bestuur voorziet problemen omdat het aantal leerlingen nog zal gaan stijgen door het zgn. geboorteoverschot.
Het Ministerie verleende echter nog steeds geen toestemming voor de uitbreiding.
De materiaalvoorziening was soms moeilijk omdat ijzer en staal niet niet altijd in de gevraagde normale maten verkrijgbaar waren.
De inventaris van de smederij werd verrijkt met een elektrische puntlasmachine, waardoor plaatijzer en ander dun materiaal in plaats van geklonken nu ook gelast kon worden.


Klas metaal-verspanend van mentor W. Wulterkens (met stofjas rechts)

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Stichting werd er een film voor de leerlingen gedraaid met als titel:"Because you're mine".
In het najaar richtte de leerlingen uit de klassenvertegenwoordigers een schoolraad op, die het vormen van allerlei leerlingenclubs bevorderde. De meeste personeelsleden  hadden hiervoor hun vrije tijd beschikbaar gesteld en zodoende werkten toen reeds enkele hobbyclubs: de T.S. Harmonie en een toneelclub. Een tafeltennisclub, een sport- en voetbalclub en een blokfluitclub waren in oprichting.
'De Technische school voor Culemborg en Omstreken is niet alleen een school waar men een vak leert, maar waar men een gevormd kan worden tot een volwaardig mens, tot eer van God en onze maatschappij.'


De derde klas ging in voorjaar 1956 op excursie naar General Motors in Antwerpen.


Klik hier voor foto's van rapport en getuigschrift van Johan Bouman en Diny Koedam


1957

In het hoofdgebouw waren twee lokalen van bestemming gewisseld. Dit was nodig omdat door een extra grote leerlingenbezetting er afzonderlijke tweede klassen moesten komen voor timmeren en meubelmaken, terwijl er bovendien nog een nieuwe eerste klas bijkwam. Hierdoor kwamen er in het ene houtbewerkinglokaal teveel lessen. Het tekenlokaal werd nu als handvaardigheidlokaal ingericht. De inventaris, zoals werkbanken, kasten e.d., was geheel in eigen beheer vervaardigd.


Dhr. Tump geeft nu eens vaktekenen i.pv. meubelmaken

Het zolderlokaal, het voormalige handvaardigheidlokaal, werd nu geheel bruikbaar gemaakt voor tekenzaal. Dit ondanks het feit van een slechte dagverlichting en geringe ventilatie.
'Iedereen kan begrijpen dat 12 klassen toch wel heel moeilijk in 9 leslokalen kunnen worden ondergebracht. HET GEBOUW IS NU EENMAAL VEEL TE KLEIN.'
Er kwam weinig voortgang in de plannen om tot uitbreiding van het schoolgebouw te komen.
Met ingang van 1 september werd een lessenvermindering van kracht voor de leerlingen van het tweede en derde leerjaar van 4 per week.  
'Voor de leerlingen, die met 40 lessen per week eigenlijk heel zwaar belast werden, acht het bestuur deze vermindering tot 36 lessen, zowel in geestelijk als in lichamelijk opzicht, een hele verbetering'.
De lessentabel zag er toen als volgt uit:

aantal lessen           praktische          tech. alg. en                                              totaal
per week                   vakken             en tek                       exacte
                                                           vakken                     vakken

1e leerjaar                    10                       2                              20                           32
2e leerjaar                    16                       8                              12                           36
3e leerjaar                    16                       8                              12                           36
ééndagsonderwijs        --                       5                                3                             8

Op 3 april vond de eerste televisie-uitzending voor de school in de kantine plaats.
Ook waren er twee schoolconcerten voor de leerlingen dit jaar: t.w. in januari de opera Bastienne en Bastien van Mozart en in november de opera La Serva Padrona van Pergolesi.

1958

Betreffende de uitbreidingsplannen kon het Bestuur geen enkel positief geluid laten horen. Ruim 5 jaren waren ze hiermee bezig, er was bouwgrond, er waren financiën, de architect is benoemd maar nog steeds kreeg men geen officiële toestemming.
Door het uitgeschoven lesrooster hadden de leerkrachten een onregelmatige weektaak. 'Sommige leraren zien of spreken elkaar alleen op de schoolvergaderingen, wat niet bevorderlijk is voor de zo gewenste teamgeest'.
Ook de leerlingenclubs ondervonden nadelige gevolgen van dit lesrooster. Niemand had namelijk tegelijkertijd een vrije middag.
De verschillende jongensclubs leidden ook een kwijnend bestaan omdat 'er gebrek is aan goede leiders'.

De leraren waren bijna allemaal naar de applicatiecursussen geweest.
Er was aan de school een discussiegroep gevormd, die regelmatig bijeenkwam om over onderwerpen die school, onderwijs en leerlingen betreffen, te discussiëren.

De houtvoorziening gaf geldelijke zorgen. Sinds de onderwijsvernieuwing had men gebroken met de vroegere schoolse werkstukken. Toen vervaardigden de leerlingen werkstukken voor bouwwerken of meubileringen. Dat vroeg echter grote hoeveelheden hout. Hoewel de werkstukken zoveel mogelijk verkocht werden, bleef het budget aan de lage kant. Het gevolg was dat de laatste twee maanden van dat jaar alle materiaalaanschaffingen werden stopgezet.
Bijna alle boeken en tekeningen voor het onderwijs werden betrokken van de S.I.T.O. Dit was een stichting van ruim 100 technische scholen, waartoe deze school ook behoorde. Het onderwijzend personeel van deze scholen stelde in onderling overleg de leerstof samen en de S.I.T.O. was van deze leerstof de uitgever.

De windvaan op de grote schoorsteen (zie foto)met elektrische aanwijzing in de hal, werd geheel 'gerevideerd' en voldeed vervolgens weer goed.


De Ambachtschool aan de Anthonie van Lalainglaan (Let op de grijze DKW van de directeur)

In de glaswand in de hal en conciërgekamer was door de afdeling timmeren een loket gemaakt. De leerlingen behoefden nu niet meer in de conciërgekamer te komen.
Voor het schoonmaken van het gebouw kreeg de school de beschikking over een industriestofzuiger.


Schooluitje 1958  naar Valkenburg

1959


                                                                                     Fietsenloods
Een groot aantal dakpannen moesten worden vernieuwd bij de fietsenloods en bij de hout-en ijzerstek. 'Gedurende de weekenden en in de vakanties komen de jeugdige buurtbewoners het schoolplein gebruiken als speelplaats en klimmen op daken en vernielen zo dakbedekking en goten'.

De lerarenkamer onderging een verbetering, waardoor deze wat huiselijker is geworden. Hier zaten grote scheuren in de muren; deze zijn dichtgemaakt en daarna is deze kamer behangen. Op de vloer kwam een kokosmat en op de tafel een eenvoudig kleed.

In de toiletruimte voor de leerlingen werd om morsen en spuiten te voorkomen een grote wasbak op de grond vastgemetseld en daarin een speciale drinkfontein geplaatst. Deze bak dient nu tevens als stortbak voor de schoonmaakster.....

Ongunstig werkte de bepaling dat voor inventaris goederen en gereedschappen, die per stuk meer dan ƒ50.-- kostten, een afzonderlijke aankoopvergunning moest worden aangevraagd bij het Ministerie van O.W.K..

De aanvraag voor uitbreiding c.q. nieuwbouw werden door het ministerie zo vertraagd dat het lokalenplan intussen weer verouderd was. De procedure moest dus weer van voren af beginnen.

Op de contactavond voor de ouders van nieuwe leerlingen werd een filmpje gedraaid met als titel:"Een dag op de Technische school te Culemborg". (zie elders op deze website!)


1960


Kaft van jaarverslag uit 1960

Zowel voor de afdeling Landbouwtechniek als voor de afdeling Meubelmaken werd Koninklijke goedkeuring verkregen. De laatste afdeling was nu geheel zelfstandig geworden. De afdeling Landbouwtechniek kon pas in werking komen na uitbreiding van de school.
Voor het eerst had de school met de leerlingen van de derde klas, deelgenomen aan de uniforme eindproefwerken. De opgaven waren samengesteld door directeuren en leraren van Technische scholen gelegen in dit rayon.

De vloer van de machinale houtbewerking was gedeeltelijk verzakt, gescheurd of kapot. De spaanafzuiging was hierdoor in ongerede geraakt. Er werd een nieuwe betonnen vloer aangelegd, zodat het gevaar van struikelen bij draaiende machines tot een minimum beperkt werd. Ook was deze afdeling in het bezit van een automatische zaag-en beitelslijpmachine gekomen.


De kantine

In de zomervakantie had de conciërge alle kantinetafels gerepareerd en vervolgens de bovenbladen geplamuurd en opnieuw weer keurig geschilderd.
Voor de A.V.O. werden drie grote wandplaten over het menselijk lichaam  en vijf landkaarten voor de aardrijkskunde gekocht.

Behalve voor de rapportvergaderingen kwamen de leraren ook bijna elke maand bijeen voor de zgn. onderwijsbesprekingen. Deze besprekingen kwamen in de plaats voor de vroegere discussiegroepuurtjes.

Terug naar de inhoud