1970-1975 - Van Ambachtsschool tot O.R.S Lek en Linge

Ga naar de inhoud

1970-1975

Stg. Scholengem. voor C'borg e.o. 1970-1985
1970


                                                                                                                                                           De situatie rond 1971

In het kader van de zich op vele terreinen van het maatschappelijke leven voordoende schaalvergroting, ontkwam ook het onderwijs niet aan integratie en fusie, wilde men gelijke tred houden met de dynamische ontwikkelingen op onderwijskundig gebied.
De besturen van de Vereniging Huishoud-en Industrieschool en van de Stichting Nijverheidsonderwijs voor Culemborg en Omstreken waren van de noodzaak tot samengaan overtuigd. Nadat allerlei formele aspecten werden opgelost, was op 14 mei 1970 de Stichting Scholengemeenschap voor Culemborg en Omstreken een feit.

In de eerste officiële vergadering van deze Stichting werd overgegaan tot de bestuursaanstelling. Het bestuur werd als volgt samengesteld:

Werkgevers:
H. Kool, namens Bouwnijverheid
J.P. Kramer Freher, namens de Meubelindustrie

Werknemers:
J.M. de Boef, namens het N.V.V.
J Pouwer, namens het C.N.V.
C.Steenis, namens het K.V.V.

Vrouwen:
A.E. Kaiser-Buys, huisvrouw
N. van Mourik- de Ronde, huisvrouw

Onafhankelijken:
N.van der Elst
Th.J. Piscaer
N.J. Smits
A.C.C. van der Stroom

Uit hun midden werd het dagelijks bestuur als volgt gekozen:

1e voorzitter: A.C.C. van der Stroom  (zie foto)              
2e voorzitter: N. van Mourik- de Ronde
1e secretaris: Th.J. Piscaer
2e secretaris: A.E. Kaiser- Buys
1e penningm. : J.M. de Boef
2e penningm. : N. v.d. Elst
Door het vormen van een scholengemeenschap werd het mogelijk dat jongens en meisjes samen onderwijs gingen ontvangen.
'Aan de gemengde brugklassen wordt algemeen voortgezet onderwijs, algemene handvaardigheid en huishoudelijke creativiteit tegelijkertijd en aan dezelfde objecten gegeven. Een duidelijke verrijking van het schoolleven!'
Het frontaal klassikaal onderwijs, met uniforme leerstofaanbieding, verwerking en beoordeling wordt in steeds mindere mate toegepast.
'De leraar nieuwe stijl staat als het ware niet meer vóór de klas, maar zit er zelf in, te midden van zijn leerlingen'.
Een evenwichtige dosering van verbaal intellectuele en technische handvaardigheid werd van groot belang geacht, waardoor het mogelijk werd twee typen van voortgezet onderwijs te krijgen.
Om dit geheel beter te kunnen verwezenlijken, werd bij het Ministerie voor alle richtingen een 4-jarige integrale cursus met 2-jarige onderbouw aangevraagd.

Van 23 tot 27 februari werd een "open week" georganiseerd, waarmee aan alle leerlingen van het basisonderwijs uit Culemborg en omgeving de mogelijkheid werd geboden de school te bezoeken en kennis te maken met het technisch-en nijverheidsonderwijs.

Klik hier voor brief uit april 1970, die alle personeelsleden kregen toegestuurd.

I.v.m. de officiële opening van de school werden op 1 en 2 juni feestavonden gegeven voor ouders en leerlingen.
Namens de Staatssecretaris werd op 5 juni de officiële opening van het nieuwe schoolgebouw verricht door de inspecteur van het Beroepsonderwijs, de heer H.J. Evers. Voor de Stichting Nijverheidsonderwijs betekende het nieuwe gebouw tevens een afsluiting van 24 jaren technisch onderwijs.

 

In het kader van de zgn. 1%-regeling was het schoolbestuur verplicht  voor een bepaald bedrag aan kunstwerken aan te schaffen: één voor binnen en één voor buiten. Het kunstwerk op het grasveld nabij de Anthonie van Lalainglaan werd in 1972 geplaatst en kreeg de naam De Spoed. Het heeft een diameter van 291 cm en is 50 cm breed. Het is een ontwerp van Hans IJdo uit Amsterdam.
Uit archiefstukken bleek dat op 22 december 1973 een bedrag van f.13199,44 is betaald aan de kunstenaar H. Ydo, Kerkstraat 119 in Amsterdam. Zijnde 2/3 deel van het totaalbedrag, plus 4% BTW. Rekenmeesters kunnen hieruit afleiden dat het kunstwerk in 1973 ongeveer f.20.000 heeft gekost, hetgeen overeenkomst met 1% van de bouwkosten van dit schoolgebouw.

Het kunstwerk vormde tot 1984 ook het logo van de school. Oud-directeur  S. Kools zei erover: "Het kunstwerk wordt door velen "De Spoed" genoemd. Op zich is dat niet zo slecht gevonden. De vorm van het kunstwerk verwijst onmiskenbaar naar een stukje binnenschroefdraad, dat sterk is uitvergroot.  De boodschap is: in beweging,  vooruitgang. De gedachte achter het kunstwerk is echter ruimer bedoeld. Het is het symbool van de verandering, de "Panta rhei". Het betekent: Alles stroomt, alles is in beweging. Plato verwoordde het als volgt:  “Men kan niet tweemaal in dezelfde rivier stappen, want het is steeds weer vers water dat u tegemoet stroomt."

Klik hier bij oktober 2012 om te zien wat er met De Spoed is gebeurd, nadat het in mei 2011 van zijn sokkel werd gehaald.

Een ander kunstwerk hing tot 13 januari 2011 aan de muur van de ontvangsthal van het schoolgebouw aan de Willemslaan. Het betreft een reliëf van hout en kunststof in de kleuren rood, wit en zwart.
Tot op heden is niet te achterhalen wie de ontwerper van dit kunstwerk is, doordat het schoolarchief in 2000 is vernietigd.
Oud-administrateur van deze vestiging, John van Antwerpen, vertelde dat hij kon herinneren dat het kunstwerk ter plekke werd gemaakt en geschilderd en dat de ontwerper daarbij aanwezig was om aanwijzingen te geven.
Onderstaande klassenfoto laat zien dat midden jaren tachtig de compositie van dit kunstwerk anders was. Wellicht is het ook niet meer compleet.Overhandiging geldbedrag door Willy van Leeuwen, de vertegenwoordiger van de leerlingenraad, aan dhr Van der Stroom

Dit jaar werden er in september voor het eerst evenementen voor brugklasleerlingen georganiseerd om 'het onderling sociaal contact tussen de leerlingen te vergemakkelijken en de schoolorganisatie, de leerkrachten en school, beter te leren kennen'.
Per 1 oktober werden de B-cursussen timmeren en meubelmaken/stofferen wegens onderbezetting beëindigd. Hiermee waren alle B-cursussen in avondverband opgeheven.


1971

In het kader van de Wet op het Voortgezet onderwijs was het streven er op gericht alle opleidingen in parttimeverband bij het dagonderwijs onder te brengen. In verband hiermee werd de Avondnijverheidsschool per 1 oktober 1971 opgeheven en werden de avondcursussen in autogeen- en elektrisch lassen onder dagschoolverband gebracht.
De openbare jaarvergadering in mei droeg een feestelijk tintje omdat de heer A.C.C. van der Stroom 25 jaar geleden zitting nam als lid in het algemeen bestuur.
In september vierde adjunct-directeur  A. den Adel zijn 25-jarig ambtsjubileum. Bij de viering waren uiteraard ook de leerlingen en oud-leerlingen (sommigen alweer vader/moeder van een huidige leerling) betrokken.'Het betekende voor de leerlingen een feestelijke ontspanningsdag met traktaties'.

1972

Van het Ministerie van O.W. werd goedkeuring ontvangen voor de experimentele opleiding mechanische techniek. Per 1 augustus ging de opleiding van start. Aan dit project namen 12 scholen in Nederland deel. Deze scholen droegen de leerstof aan voor andere scholen in het land.
Conciërge de heer Janssen, bereikte in januari de pensioengerechtigde leeftijd. 'Zoals altijd was hij ook nu weer de school ter wille door het schooljaar tot 1 augustus uit te dienen. Het woord dankbaar ligt iedereen over het algemeen voor in de mond, maar het Schoolbestuur is het in dit geval wezenlijk verschuldigd, alleen al voor zijn omgang met de leerlingen. Een steeds met belangstelling gestelde vraag van oud-leerlingen en voormalig personeel is steevast:"Is meneer Janssen nog op school?" Weinigen kunnen een beter getuigschrift als mens overleggen'.
In maart was er een contactavond voor hoofden van scholen en oudercommissies van het basisonderwijs.
De voorstellingen op het gebied van muziek en theater in de Agnietenhof in Tiel, hadden de 'bijzondere belangstelling van de leerlingen'.

1973

Op voordracht van de benoemingscommissie voor schoolpracticumdocenten werd door het bestuur van de Stichting Opleiding Leraren (S.O.L.) de leraar J. Hoogendoorn benoemd tot schoolpracticumdocent voor het vak aardrijkskunde/geschiedenis. Dit jaar bezochten de eerste jonge toekomstige leerkrachten de school om praktijkervaring op te doen.
De inventaris van de school werd uitgebreid met een documentatiecentrum, een natuur- en scheikundepracticum, een biologiepracticum en 6 mobiele units uitgerust met bandrecorder, waarvan per unit max. 8 leerlingen zelfstandig konden werken.

 
Talenpracticum


Tevens werd een lokaal ingericht voor mechanische techniek.

In maart en november werd de school opengesteld voor zogenaamde "spreekbeurten". 'Hierbij werd de ouders de gelegenheid geboden om naar eigen keuze op een bepaald tijdstip met een bepaalde leerkracht over hun kind te spreken'.
Op 24 december brachten leerlingen en.......personeel met een zangkoortje een bezoek aan zieken en bejaarden in tehuizen.
In de sport waren de leerkrachten ook actief. Zowel in Veghel in de herfstvakantie, als op het bedrijfsvolleybaltoernooi in Culemborg in de kerstvakantie behaalden zij de eerste prijs.

1974

Dit jaar vonden zeven ouderavonden plaats. Deze grote activiteit was vooral ook nodig om de ouders te informeren over de vernieuwing van het onderwijs op onze school.
De inventaris voor het inrichten van een lokaal Kantoorpraktijk werd goedgekeurd; hierdoor konden de leerlingen vanaf 1 augustus deelnemen aan deze differentiatie.
De niveaudifferentiatie in de onderbouw, twee maal per jaar de toetsen voor de leerjaren 1 t/m 3 en de schoolonderzoeken voor de praktische- en theoretische examenklassen werden ingevoerd.
De leerlingenvereniging "De Spoed", o.l.v. dhr. Leeuwis, ontplooide vele activiteiten. Voor de georganiseerde filmavonden en discobals was de belangstelling groot.
Door langdurig ziekte van de adjunct-directeur de heer A. den Adel, werd zijn taak zolang waargenomen door de heren J. Hoogendoorn en W. Bethlehem.

 
Dhr. J. Hoogendoorn              Dhr. W. Bethlehem   

1975Directeur Van Zijl  

De docentenkamer in het schoolgebouw aan de Willemslaan werd met ministeriële goedkeuring 16m2 uitgebreid, waarvoor een deel van het naastliggende magazijn werd benut.
Dit jaar gaf weer een verheugende groei te zien van het aantal leerlingen. 'Het vormt een bewijs dat de school in een behoefte voorziet voor Culemborg en omgeving,.
Ruwweg mag worden gesteld dat de verhouding tussen het aantal meisjes- en jongensleerlingen 1 op 3 is.
Per 1 oktober nam de heer G. van Zijl als directeur afscheid van de school. Hij was negen jaar in deze functie aan school verbonden. In deze negen jaar had hij de de totale nieuwbouw van de school begeleid, had hij de samenvoeging van het onderwijs aan jongens en meisjes begeleid en tot ontwikkeling gebracht. Bovendien was onder zijn supervisie het leerprogramma aangepast aan de nieuwe eisen, die steeds weer naar voren kwamen.

Onderstaande foto's zijn gemaakt op zijn afscheidsreceptie
Gedurende de periode 1 oktober tot 1 december 1975 werd de heer W.Bethlehem benoemd als directeur.


Ludieke installatie van de nieuwe directeur S. Kools tijdens afscheidsreceptie van zijn voorganger G. van Zijl

De heer Kools tijdens zijn eerste speech

Per 1 december 1975 mocht de heer S.Kools het vaandel van hem overnemen. 'Het was een gelukkig feit dat zowel van personeelszijde als van de zijde van het bestuur de keuze op hem was gevallen. Hem wacht een zware taak voor en aleer de school zal zijn uitgebouwd tot een volledige scholengemeenschap voor lager beroepsonderwijs'.
Terug naar de inhoud