1965-1969 - Van Ambachtsschool tot O.R.S Lek en Linge

Ga naar de inhoud

1965-1969

Technische school voor C'borg e.o. 1956-1969
1965

In het handvaardigheidlokaal (schilderen en boetseren!) werd nu een tweedehands elektrische oven geplaatst, die onverwacht cadeau werd gedaan. De leerlingen waren nu in staat hun geboetseerde voorwerpen, die er voor in aanmerking komen, te bakken en daarna te glazuren.
In het lokaal voor 'lasserij' werden de zeildoeken gordijnen voor de elektrische lascabines vervangen door schotten van board.

De olietankjes van de oliekachels in het noodgebouw werden iedere dag gevuld. Dit was niet alleen tijdrovend, maar door het morsen tevens onhygiënisch en bovendien zeer brandgevaarlijk. In de zomer werd daarom een tweedehands olietank gekocht.

De school was nu ook een lichtmodel filmtoestel voor zgn. stomme films rijker geworden. Van het beschikbare bedrag werd een Siemens projector gekocht, die deel uitmaakte van een opbouwset. In de komende jaren was de school in staat een complete filminstallatie met alle geluidsmogelijkheden op te bouwen.

De politie verzorgde tweemaal dit jaar voor derde klassen korte lezingen over de verkeersveiligheid.


1966

De eindeloze en jarenlange voorbereidingen voor de verbouwing en uitbreiding van de school werden 13 januari beloond met een brief van het Ministerie van O.W., waarbij toestemming werd verleend tot openbare aanbesteding van de hoofdbouw.
De laagste inschrijver was aannemersbedrijf Werner & Zn. te Varik.


                                                                                 De maquette van de nieuwe school werd bewonderd  


                                                           Onder toezicht van veel genodigden werd op 21 oktober de eerste paal geheid

Per 1 oktober werd aan de heer A. van Buytene wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eervol ontslag verleend als directeur van de Technische School.
'Onder zijn leiding is de school, in 1946 begonnen met in zekere zin ook de hoop, dat de plannen zouden mogen slagen, uitgegroeid tot een volwaardig instituut, dat zijn bestaansrecht heeft bewezen en dat in zijn ontwikkeling in een derde belangrijke fase is gekomen'. Het huidige bestuur is er gelukkig mee, dat het eerste bestuur in 1946 hém tot directeur van de school heeft benoemd'. Als opvolger werd de heer G. van Zijl benoemd als directeur. Zijn benoeming viel samen met de vernieuwing van het technisch onderwijs in het kader van de Mammoetwet, welke over twee jaar moest worden gestart.

Tot een belangrijk deel van het onderwijs mochten zeker de verkeerslessen van de heer P.Hofman worden gerekend. Met veel initiatief werd een eclatant succes behaald, nl. het kampioenschap in de landelijke finale van de verkeersveiligheidwedstrijd op 2 april in Utrecht.
In januari werden schaatswedstrijden gehouden, waarbij de prijzen beschikbaar werden gesteld door de ...leraren.
Ook deed de school mee aan een hengelwedstrijd, georganiseerd door de plaatselijke vereniging en haalde hier de 2e prijs.


Links Ton Bron op 4-jarige leeftijd in 1966 met zijn moeder en buurjongen op de Floraliaweg. Op de achtergrond het 1e schoolgebouw.


1967

Dit jaar kenschetste zich door enkele veranderingen in de opleidingsmogelijkheden aan de school. De verleende goedkeuring uit 1960 voor een afdeling landbouwwerktuigenherstellen werd omgezet in een meer mogelijkheden biedende afdeling motorvoertuigentechniek. Vanaf 1 augustus ving deze opleiding reeds aan in een voorlopig onderkomen in de kantine van het oude gebouw. De lessen gymnastiek moesten daardoor gegeven worden in het gebouw van de plaatselijke gymnastiekvereniging, net als vòòr 1951.
De hoofdingang met basketbalterrein

Begin november kon de nieuwe werkplaats voor motorvoertuigentechniek, als eerste in het nieuwe schoolgebouw, in gebruik worden genomen.
In besprekingen met de plaatselijke meubelindustrie was gebleken dat de mechanisering in deze bedrijfstak nu een ander vakman als voorheen nodig maakte. De meeste functies waren te vinden in de mechanische afdelingen van de fabrieken. Dit had tot gevolg dat het onderwijs voor meubelmaken aangepast moest worden aan de nieuwe situatie.


Gereedschapskist voor meubelmaken/stofferen (foto: Ad Megens)

Door de geringe belangstelling voor het meubelvak werd het 2e leerjaar meubelmaken en het 2e leerjaar timmeren samengevoegd tot een 2e leerjaar algemeen houtbewerken. De praktijklessen van het 3e leerjaar meubelmaken waren samengesteld uit meubelmaken /machinale houtbewerking en stofferen; met als doelstelling de opleiding te verbreden.
Eind juni brachten de leerlingen een bezoek aan de Vlamovensteenfabriek in Culemborg.
Dit jaar ontving de school droevige berichten van drie verkeersongevallen met dodelijke afloop, waarbij twee leerlingen en een oud-leerling (die werkzaam was op de nieuwbouw) het slachtoffer waren.


Het oude en het nieuwe schoolgebouw

1968

Begin februari werd de nieuwe werkplaatsvleugel overgedragen, terwijl op 5 december (surprise?) de hoofdbouw met kantine in gebruik werd genomen.
'De architect, Th. Ausems, heeft voor Culemborg door kleur, licht en ruimtelijke werking een prachtig schoolgebouw doen verrijzen.'
Door coördinatie in het rayon was het mogelijk de teruggang van het aantal leerlingen op te heffen; er kwamen weer 4 brugklassen.

Leerlingen verdeeld in leerjaar en opleiding op  1-8-1968.
Algemeen eerste leerjaar                                                 87
2e leerjaar metaalbewerken                                             50
3e leerjaar metaalbewerken                                             42
2e leerjaar algemeen houtbewerken                               19
3e leerjaar meubelmaken-stofferen                                11
3e leerjaar timmeren                                                         15
3e leerjaar motorvoertuigentechniek                              23
4e leerjaar motorvoertuigentechniek                              19
Parttime B-cursus metaalbewerken                                12
Semi-parttime B-cursus motorvoertuigentechniek        16
                                                                                        ---------
                                                                                           294

Woonplaats van de leerlingen op 1-8-1968:
Asch                 6               Nederhemert          2
Beesd             13               Neerijnen                2
Beusichem       9               Rhenoy                   4
Buren               4                Ravenswaay          6
Buurmalsen     4                Rossum                 1
Culemborg    161                Rumpt                    1
Deil                  6                 Rijswijk                   1
Enspijk            2                 Schalkwijk             11
Everdingen     9                 Tricht                      8
Gameren         1                 Utrecht                    1
Geldermalsen 6                 Vianen                     4
Haaften           1                  Waardenburg         2
Hagestein       7                  Wijk bij Duurstede 3
Hedel              1                  Zaltbommel             5
Hurwenen       1                  Zoelen                     1
Kerkdriel        1                  Zoelmond                5
Leerdam         1                  Zuilichem                3
Meteren          2

Met ingang van 1 augustus werd goedkeuring verleend om in semi-parttimeverband de B-cursus motorvoertuigentechniek te verbinden.
Het openbaar vervoer laat nog steeds veel te wensen over.'Voor vele buitenleerlingen is het mede hierdoor niet attractief het Technisch Onderwijs te bezoeken'.
Ook dit jaar was er weer een dodelijk ongeval waarbij een leerling van de school betrokken was.

1969

De nieuwbouw was nog niet ten einde. In januari werd goedkeuring verkregen om in plaats van verbouwing van het oude schoolgebouw, de werkplaatsvleugel van het nieuwe gebouw uit te breiden met een zestal lokalen, o.a. voor instructielessen, metaalbewerken en handvaardigheidonderwijs.
Het heien van de eerste paal vond plaats op 11 maart en op 17 oktober werd het nieuwe gedeelte reeds overgedragen.

Met ingang van 1 augustus werd er een theoretisch technische opleiding aan de school verbonden.
Tevens werd gestart met lessen in algemene handvaardigheid, onder inspirerende leiding van de heren Kleinbussink en Haneveer.
Het ontwikkelen van nieuwe leerstof, ten gevolge van de Mammoetwet, zowel in aanbieding als op niveau vond gestaag voortgang. Het beschikken over audiovisuele middelen was hierbij een onmisbaar element.


Een oud mededelingenbord uit het schoolgebouw aan de Goilberdingerstraat.
Hierop staat ook de latere 2e voorzitter van het bestuur van de Scholengemeenschap mevr. Van Mourik-de Ronde.

Begin september vond het eerste overleg plaats met het Bestuur van de Van Hoytemaschool voor Nijverheidsonderwijs aan meisjes om tezamen te komen tot een scholengemeenschap voor Technisch, Huishoud- en Nijverheidsonderwijs. De Vereniging Culemborgse Huishoud-en Industrieschool was opgericht op 25 mei 1905 en werd vanaf 25 mei 1934 telkens opnieuw aangegaan voor de tijd van 29 jaar en 11 maanden. Dit gebeurde voor het laatst in 1964.

De school was eerst gevestigd op de Goilberdingerstraat 5, in het voormalige ziekenhuis. Hier was tot 31 juli 1957 de in Culemborg bekende juffrouw Kap directrice, die ging toen met pensioen en werd opgevolgd door Mevr. L.J. Rijk.
In 1964 betrok men een nieuw gebouw aan de Meerlaan. De opening daarvan werd verricht door de dochter van de naamgever: de Culemborgse fabrikant Van Hoytema. Veel Culemborgers spreken nog steeds over de Van Hoytema huishoudschool. Deze naam stond ook op de gevel van het schoolgebouw.


Een ingemetselde steen in de hal van de vml. huishoudschool getuigt nog steeds van deze opening:
Deze prachtige glasappliqué ramen waren vroeger te zien in het trapportaal van het schoolgebouw aan de Meerlaan. Na de afstoting van het gebouw in 1993, verhuisden drie van de vier ramen naar de aula aan de Willemslaan. Een raam sneuvelde helaas. De kunstenaar is de bekende glazenier Joop van den Broek uit Amsterdam.
De glasappliquéramen staan dan wel op naam van Joop van den Broek, maar in januari 2013 nam Hanna Knol, de eigenlijke ontwerper, contact op met de webmaster en vertelde haar verhaal.


 
Het L.H.N.O.-gebouw aan de Meerlaan

'Hopelijk dat dit samengaan in een scholengemeenschap ertoe zal leiden dat beide scholen sterker zullen staan in het huidige dynamische ontwikkeling van het voortgezet onderwijs, waarin steeds meer de tendens komt, dat het onderwijs zich aanpast aan de leerlingen in tegenstelling tot vroeger, waarin de leerstof vast stond en de leerling zich aan dat pakket moest aanpassen'.
De toenmalige maatschappelijke opvattingen vereisten ook dat er aandacht werd besteed aan de democratisering van het onderwijs. Medio november werd daarom de schoolraad geïnstalleerd; waarin leerlingen, personeel, directie en bestuur een gelijk aantal stemmen vertegenwoordigden.

Een oude mangel van de huishoudschool aan de Goilberdingerstraat

In februari verongelukte de leraar M. Blaauw (én zijn echtgenote) tengevolge van een verkeersongeluk op de A2 nabij Nieuwegein.

Terug naar de inhoud